photo 2

Ai về sông Tương (Thông Đạt) & Khúc tình ca xứ Huế (Trần Đại Mỹ)

photo 1

Gởi trọn người đi (Phạm Đức Vui) & Cung thương ngày cũ (Nguyễn văn Đông)

Đôi bờ thương nhớ (Nguyễn văn Đông)

Advertisements